روش های پشتیبانی

ارائه لایسنس های نرم افزاری ایران مهر

دائمی

ارائه لایسنس به صورت دائمی
  • استفاده دائمی از نرم افزار بدون هزینه جانبی
  • پشتبیانی غیر حضوری رایگان برای سال اول
  • پشتیبانی غیر حضوری، اختیاری از سال دوم به بعد
  • استفاده از پشتیبانی موردی در صورت نداشتن پشتیبانی سالانه

سالیانه

ارائه لایسنس به صورت سالیانه
  • نیاز به تمدید به صورت سالیانه
  • امکان تغییر لایسنس به دائمی
  • پشتیبانی غیر حضوری رایگان
  • تمدید سالانه، 20 درصد قیمت روز نرم افزار