مشتریان ما

خیریه پایان کارتن خوابی امید

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از افراد بی خانمان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
     

آدرس: اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی خیابان استقلال

وب سایت: http://homeless-isf.ir