مشتریان ما

خیریه سید شهدا، بیمارستان امید

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران سرطانی

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، خیابان مطهری

وب سایت: https://omid.mui.ac.ir