مشتریان ما

انجمن مددکاری حجه ابن الحسن العسکری

محل فعالیت: خوراسگان

زمینه فعالیت: حمایت از ایتام 

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، خوراسگان خیابان اباذر جنب مسجد اباذر، بن بست انفاق