۱۳۹۵-۰۶-۱۶

عید قربان مبارک

  بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف ، برو در کوى دوست تا چو اسماعیل ، […]